سیاست های اصلی بیمارستان امام

تعداد بازدید:۲۱۹

                                       سیاست های اصلی بیمارستان امام خمینی (ره)

 ذینفعان کلیدی

تبعیت و همسویی با سیاست های بالا  دستی

 سیاست های اصلی

بیماران/پزشکان / کارکنان

اعتباربخشی ملی / استانداردهای  بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

 اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان

وزارت بهداشت، دانشگاه ،  بیمارستان

اهداف کلی و کمی وزارت بهداشت و

 دانشگاه علوم پزشکی

همسویی و هماهنگی با سیاست های کلی سلامت وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکی

بیماران/ پزشکان / کارکنان

 اعتباربخشی ملی

 تلاش در جهت ارتقاء سلامت کارکنان و مراجعین

بیماران/ کارکنان

 اعتباربخشی ملی

 اولویت بخشی ارتقاء کیفیت خدمات سلامت

بیماران/ کارکنان

 منشور حقوق گیرنده خدمت

افزایش رضایتمندی مشتریان با نگاه بیمارمحوری و

دسترسی عادلانه  به خدمات

کارکنان

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای

 منطبق بر قوانین  سازمان بالا دستی

کارکنان

قوانین وزارت کار و وزارت بهداشت و سایر سازمان های بالادستی حسب مورد

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و افزایش

 توانمندی آنان در  مسیرایجاد سازمان یادگیرنده

کارکنان

 اعتباربخشی ملی

 تأکید بر آداب و اخلاق حرفه ای

پزشکان ، مراکز درمانی،

دانشگاه، وزارت بهداشت

 اداره کل تجهیزات پزشکی

 بکارگیری تجهیزات به روز و کارآمد با اولویت

تولیدات داخلی با کیفیت

بیماران، پزشکان ، پرستاران ، بهیار ، نیروی خدماتی ، کارکنان اداری و مالی بیمارستان

 برنامه طرح تحول سلامت

 تداوم اجرای برنامه های طرح تحول نظام سلامت

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱