امور مالی

تعداد بازدید:۲۶۰۷

مهدی برزگر

پست سازمانی: رئیس امور مالی بیمارستان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

دورنویس:

شماره تماس: ۱۳۳-۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۵

 

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۰