مسئول دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۳۲۲۵

فرانک عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی

 

شرح وظایف مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

 • عضویت در تیم مدیریت اجرایی و تمامی کمیته های بیمارستان و همکاری با سایر اعضا در اخذ تصمیمات لازم برای بهبود عملکرد بیمارستان
 • تدوین سند استراتژیک بیمارستان با همکاری سایر اعضای تیم مدیریت اجرایی و با مشارکت کارکنان
 • تدوین برنامه های عملیاتی / بهبود کیفیت / ایمنی بیمار با همکاری سایر اعضای تیم مدیریت اجرایی و سایر مسئولان واحد ها / بخشها
 • نظارت بر روند پایش برنامه های عملیاتی / بهبود کیفیت / ایمنی بیمار
 • شناسایی فرآیندهای اصلی بیمارستان به نمایندگی از تیم مدیریت اجرایی و با مشارکت سایر مسئولان واحدها / بخشها
 • تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت سایراعضای تیم مدیریت اجرایی و مسئولان واحد ها / بخشها
 • نظارت بر اندازه گیری نتایج شاخصهای کلیدی بیمارستان و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات اصلاحی به تیم مدیریت اجرایی
 • شناسایی مشکلات و فرصت های بهبود واحدها / بخشها با همکاری مسئولان واحدها / بخشها و تنظیم برنامه های بهبود
 • مدیریت تدوین تمامی خط مشی و روش، روشهای اجرایی و دستورالعملهای بیمارستان با همکاری سایر اعضای تیم مدیریت اجرایی و مسئولان واحدها / بخشها
 • مدیریت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها در بیمارستان و شناسایی موارد عدم انطباق و هماهنگی برای اقدام اصلاحی لازم
 • ارزیابی عملکرد کمیته ها و نظارت بر اجرایی شدن مصوبات کمیته های بیمارستانی
 • سنجش میزان رضایتمندی بیماران، همراهان و کارکنان از خدمات بیمارستان با همکاری سایر اعضای مرتبط و ارائه گزارش تحلیلی به تیم مدیریت اجرایی
آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۰