رسیدگی به شکایات

تعداد بازدید:۱۹۷۳

نمودار سازمانی رسیدگی به شکایات

 

دسترسی به نظام کارآمد و رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷