واحد کارگزینی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پارس آباد

تعداد بازدید:۷۱۷۳

نام و نام خانوادگی: قاسم باوفا

سمت: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت

فکس کارگزینی بیمارستان: ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۲۶

پست الکترونیکی: -

 

مشخصات کارکنان شاغل در واحد کارگزینی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

۱

رضا صبور

کارگزین

لیسانس مدیریت دولتی
 

 

خلاصه ای از عملکرد واحد کارگزینی:

 

۱. تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با

اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۲. انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)

۳. انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان

۴. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

۵. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

۶. تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

۷. شرکت در جلسات مختلف بر حسب نیاز

۸. پ یش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

۹. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

۱۰. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

۱۱. تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

۱۲. اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

۱۳. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق

۱۴. تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل

۱۵. صدور احکام افزایش سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۱۶. پیگیری لازم در جهت تسریع در انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم

حقوقی مربوطه

۱۷. شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی

۱۸. ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام مافوق

۱۹. انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره

۲۰. تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه

۲۱. همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

۲۲. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۲۲ بهمن ۱۴۰۲