تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۱۵۲۰

مسئول واحد: مهندس رضا عالیزاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس برق

 

پرسنل شاغل در تجهیزات پزشکی:

مهندس فاطمه محمدی                    مدرک تحصیلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

مهندس صبورا بهمنی                   مدرک تحصیلی: کارشناس تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰