تاسیسات فنی

تعداد بازدید:۳۴۱۴

مسئول تاسیسات: مهندس جمشید جعفرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برق قدرت

شماره تماس: 04532726857

پرسنل شاغل در تاسیسات:

بهمن دانا

حافظ جاهد

علی سیفی

هاشم تیموپور

ذکر محمدی

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸